Malmö Dövas Förening "Svenske" Stadgar

Organisationsnummer: 846001-3405

Dessa stadgar är antagna den 27 mars 2021 efter att ha behandlats vid föreningens årsmöte den 27 mars 2021.
Senast reviderad vid årsmötet den 23 mars 2024.
 

Klicka här för att få stadgar i PDF 

Här hittar du valberedningens arbetsordning

 

 • 1 OM FÖRENINGEN

Föreningens namn är Malmö Dövas Förening ”Svenske” och har sitt säte i Malmö.

Föreningen bildades den 3 november 1907 under namnet Dövstumsföreningen ”Svenske” och ändrade namn till De Dövas Förening ”Svenske” 1954. År 1974 ändrade föreningen namn igen till Malmö Dövas Förening ”Svenske”.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för teckenspråkiga döva/hörselskadade medlemmar, som tillhör en språklig och kulturell minoritet.

 

 • 2 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är:

 • att företräda medlemmarnas intressen i Malmö
 • att arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av teckenspråkiga döva/hörselskadade barn och ungdomar
 • att informera om dövas livssituation
 • att arbeta för teckenspråkiga döva/hörselskadades intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt
 • att verka i enlighet med SDR:s mål och inriktning och likabehandlingplan

 

 • 3 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR  

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet påföljande år.

 

 • 4 MEDLEMSKAP

4.1 Bli medlem

Medlemmarna betalar en årsavgift, som bestäms av årsmötet föregående år. Medlem, som inte betalar årsavgiften före årsmötet, har inte rösträtt på årsmötet.

4.2 Medlemsansvar 

Den som ingår i föreningen underställer sig dess stadgar och föreskrifter som beslutats.

4.3 Avsluta medlemskap

Medlem som vill utträda ur föreningen anmäler detta skriftligt. Medlem, som inte betalt medlemsavgift efter styrelsens påminnelse, anses ha utträtt ur föreningen.

4.4 Uteslutning

Medlem, som vid ett eller flera tillfällen bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbart skadar föreningen, kan efter en skriftlig varning stängas av från att delta i föreningens verksamhet.
Om överträdelsen eller överträdelserna är synnerliga allvarliga kan berörd medlem uteslutas ur föreningen. Innan ett beslut för avstängning eller uteslutning tas ska berörd medlem få möjlighet att yttra sig.
Uteslutningen kan prövas av föreningensstyrelsen efter nästkommande medlemsmöte eller årsmöte.

4.5 Rösträtt

Alla medlemmar från 18 år har rösträtt.

 

 • 5 ORGANISATION

Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:

 • Årsmöte
 • Allmänt möte
 • Styrelse
 • Arbetsutskott

 

 • 6 ÅRSMÖTE

6.1 Ordinarie årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mötet hålls varje år före mars månads utgång på plats och tid, som bestäms av styrelsen.

Kallelse till årsmöte ska skickas senast två månader före dess hållande.

6.2 Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse över det föregående årets förvaltning, ska finnas tillgänglig för medlemmarna fjorton dagar före årsmötet.

6.3Begränsning av rösträtt

Styrelsemedlemmarna har inte rösträtt vid behandling av verksamhetsberättelse och vid beslut om ansvarsfrihet. Revisorer, som inte är medlemmar äger förslags- och yttranderätt.

6.4Beslutsprocess

Årsmötets beslut fattas, såvida inget annat stadgas, genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening tjänstgörande ordförande biträder. Om någon medlem begär votering, öppen eller sluten, ska denna begäran bifallas.

6.5Motioner

Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Motion inkommen senare tas inte upp till behandling.

6.6Dagordning

Dagordning vid årsmötet ska uppta följande ärenden, förutom sådana som styrelsen kan föreslå:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justerare, tillika rösträknare
 6. Årsmötets utlysande
 7. Årsredovisning
  1. verksamhetsberättelse
  2. ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av styrelsens och revisorers arvode/ersättning
 11. Behandling av propositioner
 12. Behandling av motioner
 13. Val av styrelse
  1. fastställande av antal ledamöter
  2. ordförande
  3. styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Behandling av kommande års verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter
 17. Årsmötets avslutande

6.7Justering av årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll ska vara justerat senast en månad efter årsmötet.

6.8Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller medlemmar vill det. Kallelse till extra årsmöte skickas ut senast två veckor före. Extra årsmöte kan bara besluta om de frågor som stått i kallelsen. Handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna två veckor före det extra årsmötet.

 

 • 7 ALLMÄNT MÖTE

7.1 Kallelse

Årsmötet beslutar om hur ofta allmänt möte ska hållas. Kallelse till allmänt möte ska göras senast två veckor före mötet.

7.2 Omröstning

I fråga om omröstning vid allmänt möte tillämpas samma föreskrifter som stadgas i 6.4.

 

 • 8 FÖRENINGSSTYRELSE

8.1 Styrelsens åligganden  

Styrelsen utövar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av föreningsmötena fattade beslut.

Styrelsen förvaltar med gemensamt ansvar alla föreningens tillgångar. Upptäcker styrelsen att ekonomiska brister uppstår, för utgifter och beräknade inkomster, ska styrelsen sammankalla till föreningsmöte.

Styrelsen äger rätt att själv utse lämpliga personer till olika uppdrag.

Föreningens styrelse är arbetsgivare för anställda inom föreningen.

Styrelsen ska arbeta löpande enligt SDR:s likabehandlingplan.

8.2 Styrelsens medlemmar  

Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta ledamöter. Ordförande väljs för ett år i taget. Styrelseledamöterna väljs på två år – hälften ena året och hälften andra året.

Får två personer lika röstetal, avgörs valet genom lottning.

Styrelsevalet sker vid årsmöte. Ordförande och ledamöter väljs genom öppen eller sluten röstning.

Valbara till styrelsen är medlemmar som fyllt 18 år.

8.3 Konstituering

Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde så snart som möjligt efter årsmötet.

Vid konstituerande sammanträdande väljer styrelsen vice ordförande, kassör, firmatecknare, arbetsutskott och övriga funktioner som behövs.

8.4 Arbetsutskott

AU ska bestå av det antal som styrelsen bestämmer. En ledamot ska ses till ordförande.

AU förbereder underlag som ska behandlas av styrelsen till beslut inför styrelsemöten.

AU har beslutsrätt för löpande ärenden inom ekonomiska och personalfrågor enligt föreningens beslutsordning som beslutas vid det första konstituerade styrelsemötet.

Styrelsen ska i efterhand få kännedom om AU:s beslut.

AU sammanträder på kallelse av AU:s ordförande eller en av ledamöterna.

Kallelse till möte sänds ut en vecka före mötet.

8.5Ordförande

Ordförande har i samråd med styrelsen ledningen av föreningens verksamhet.

Ordföranden leder förhandlingarna vid såväl styrelse- som föreningsmöten och ansvarar för verkställande av föreningsmötens och styrelsens beslut. Vid frånvaro vid föreningsmöten av ordförande ska vice ordförande eller annan styrelseledamot leda.

Ordförande öppnar årsmötet och leda dess förhandlingar tills mötesordförande blivit utsedd. Ordföranden övervakar att föreningens stadgar och fattade beslut efterföljs.

Ordförande ska representera föreningen utåt i alla angelägenheter, som berör föreningens verksamhetsområden om inget annat beslutats.

8.6Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när majoriteten av ledamöterna vill. Kallelse till styrelsemöte utsändes två veckor före sammanträdet.

8.7Beslut

Styrelsen är beslutsmässig, då en majoritet av ledamöterna, däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som tjänstgörande ordförande stöder.

8.8Närvaro

Styrelseledamot, som inte närvarat vid tre möten under arbetsåret utan giltiga skäl, anses ha lämnat styrelsen och en efterträdare ska väljas genom fyllnadsval vid nästa föreningsmöte.

8.9Ärenden från medlemmar

De frågor som på föreningsmötena remitterats till styrelsen ska noggrant utredas. Styrelsens förslag och synpunkter ska framföras vid nästkommande föreningsmöte.

 

 • 9 HEDERSUTNÄMNING

Styrelsen kan utse hedersledamot och hedersmedlem.

För att en ledamot eller medlem ska kunna få hedersutnämning ska personen ha gjort stora och betydelsefulla insatser för föreningen eller för döva i Malmö. För att få hedersutnämning ska personens handlingar också sträcka sig under en lång tidsperiod.

Styrelsens utnämningar ska ske i samband med föreningens högtidliga tillfällen som årsmöten och jubileer.

 

 • 10 REVISION

10.1 Val

Vid årsmötet väljs två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år i taget.

10.2 Revisorernas åliggande

Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och övriga handlingar enligt god revisionssed för det verksamhetsår de är valda.

10.3 Underlag för revision

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper med bokslut senast den 31 januari för granskning. Styrelsen ska överlämna de över styrelse- och föreningsmötens förda protokoll och i övrigt lämna de uppgifter som revisorerna önskar.

 

 • 11 VALBEREDNINGEN

På årsmötet väljs tre personer, varav en sammankallare, till valberedning för ett år i taget.

Valberedningen förbereder alla val som ligger inom deras ansvarsområde och ska arbeta efter arbetsordningen för valberedningen, som fastställts av årsmötet.

 

 • 12 STADGEÄNDRINGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Beslutet måste stödjas av 2/3 av närvarande medlemmarna.

 • 13 UPPLÖSNING

13.1 Före upplösning

Beslut om föreningens upplösning ska beslutas vid två på varandra följande årsmöten.

Beslutet måste godkännas med minst 3/4 majoritet av de närvarande medlemmarna.

13.2 Efter upplösning

Upplöses föreningen, ska dess tillgångar sedan skulderna betalats, överlämnas till Skånes Dövas Distriktsförbund, som förvaltar tills en ny förening för teckenspråkiga döva/hörselskadade bildats inom Malmö stad inom 10 år. Om föreningen inte återupptar sin verksamhet inom 10 år överförs tillgångarna till ”Stiftelsen teckenspråkiga dövas bästa i Malmö”. Övriga handlingar av dövhistoriskt värde arkiveras på lämpligt sätt i stadsarkivet eller liknande.