Stadgar

Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011.

Klicka här för att få stadgar i PDF 

Malmö Dövas Förening ”Svenske” är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Skånes Dövas Distriktsförbund (SDDF).

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Malmö Dövas Förening ”Svenske”.
Föreningen bildades den 3 november 1907 under namnet Dövstumsföreningen ”Svenske” och ändrade namn till Malmö Dövas Förening ”Svenske” 1954.
Föreningen har sitt säte i Malmö.

§ 2 ÄNDAMÅL

Mom. 1
Föreningen företräder medlemmarnas intressen i Malmö.

Mom. 2
Föreningens uppgift är:

 • att arbeta för god kvalité inom vård, fostran och utbildning av teckenspråkiga döva/hörselskadade barn och ungdomar,
 • att informera om dövas livssituation,
 • att arbeta för teckenspråkiga döva/hörselskadades intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt samt
 • att verka i enlighet med SDR:s mål och inriktning.

Mom. 3
Föreningen är en organisation för teckenspråkiga döva/hörselskadade medlemmar, som tillhör en språklig och kulturell minoritet.

Mom. 4
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 3 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmötet påföljande år.

§ 4 MEDLEMSKAP

Mom. 1
Den som ingår i föreningen underställer sig dess stadgar och föreskrifter som beslutats.

Mom. 2
Medlem som vill utträda ur föreningen anmäler detta skriftligt. Medlem, som inte betalt medlemsavgift efter styrelsens påminnelse, anses ha utträtt ur föreningen.

Mom. 3
Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller medvetet motarbetar föreningen kan efter en skriftlig varning uteslutas av styrelsen. Uteslutningen ska prövas av nästkommande allmänna möte eller årsmöte.

Mom. 4
Medlemmarna betalar en årsavgift, som bestäms av årsmötet föregående år. Medlem, som inte betalar årsavgiften före årsmötet, har inte rösträtt på årsmötet.

Mom. 5
Alla medlemmar från 18 år har rösträtt.

Mom. 6
Medlem, som fyllt 18 år är valbar till styrelsen.

§ 5 ORGANISATION
Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:

 • Årsmöte
 • Allmänt möte
 • Styrelse
 • Arbetsutskott
 • Föreningens styrelse är arbetsgivare för anställda inom föreningen.

§ 6 ÅRSMÖTE

Mom. 1
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mötet hålls varje år före mars månads utgång på plats och tid, som bestäms av styrelsen.

Mom. 2
Kallelse till årsmöte ska skickas senast två månader före dess hållande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse över det föregående årets förvaltning, ska finnas tillgänglig för medlemmarna fjorton dagar före årsmötet.

Mom. 3
Styrelsemedlemmarna har inte rösträtt vid behandling av verksamhetsberättelse och vid beslut om ansvarsfrihet. Revisorer, som inte är medlemmar äger förslags- och yttranderätt.

Mom. 4
Årsmötets beslut fattas, såvida inget annat stadgas, genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening tjänstgörande ordförande biträder. Om någon medlem begär votering, öppen eller sluten, ska denna begäran bifallas.

Mom. 5
Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Motion inkommen senare tas inte upp till behandling.

Mom. 6
Dagordning vid årsmötet ska uppta följande ärenden, förutom sådana som styrelsen kan föreslå:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justerare, tillika rösträknare
 6. Årsmötets utlysande
 7. Årsredovisning
  a)      verksamhetsberättelse
  b)      ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Fastställande av styrelsens och revisorers arvode/ersättning
 11. Behandling av propositioner
 12. Behandling av motioner
 13. Val av styrelse
  a)      fastställande av antal ledamöter
  b)      ordförande
  c)      styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Behandling av kommande års verksamhetsplan samt budget
 17. Årsmötets avslutande

Mom. 7
Årsmötesprotokoll ska vara justerat senast en månad efter årsmötet.

Mom. 8
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller medlemmar vill det. Kallelse till extra årsmöte skickas ut senast två veckor före. Extra årsmöte kan bara besluta om de frågor som stått i kallelsen. Handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna två veckor före det extra årsmötet.

§ 7 ALLMÄNT MÖTE

Mom. 1
Årsmötet beslutar om hur ofta allmänt möte ska hållas. Kallelse till allmänt möte ska göras senast två veckor före mötet.

Mom. 2
I fråga om omröstning vid allmänt möte tillämpas samma föreskrifter som stadgas i § 6 mom. 4.

§ 8 FÖRENINGSSTYRELSE

Mom. 1
Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta ledamöter. Ordförande väljs för ett år i taget. Styrelseledamöterna väljs på två år – hälften ena året och hälften andra året. Får två personer lika röstetal, avgörs valet genom lottning. Styrelsevalet sker vid årsmöte.

Ordförande och ledamöter väljs genom öppen eller sluten röstning.

Mom. 2
Styrelsen utser vice ordförande, kassör samt övriga funktionärer.

Mom. 3
Styrelsen beslutar om tecknande av föreningens firma.

Mom. 4
Styrelsen äger rätt att vid behov utse utskott.

Mom. 5
Styrelsen äger rätt att själv utse lämpliga personer till olika uppdrag.

§ 9 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Mom. 1
Styrelsen utövar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av föreningsmötena fattade beslut.

Mom. 2
Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde så snart som möjligt efter årsmötet.

Mom. 3
Styrelsen förvaltar med gemensamt ansvar alla föreningens tillgångar.

Mom. 4
Upptäcker styrelsen att ekonomiska brister uppstår, för utgifter och beräknade inkomster, ska styrelsen sammankalla till föreningsmöte.

Mom. 5
De frågor som på föreningsmötena remitterats till styrelsen ska noggrant utredas. Styrelsens förslag och synpunkter ska framföras vid nästkommande föreningsmöte.

Mom. 6
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper med bokslut senast den 31 januari för granskning. Styrelsen ska överlämna de över styrelse- och föreningsmötens förda protokoll och i övrigt lämna de uppgifter som revisorerna önskar.

§ 10 STYRELSEORDFÖRANDES UPPGIFTER

Mom. 1
Ordförande har i samråd med styrelsen ledningen av föreningens verksamhet. Ordföranden leder förhandlingarna vid såväl styrelse- och föreningsmöten och ansvarar för verkställande av föreningsmötens och styrelsens beslut. Vid frånvaro vid föreningsmöten av ordförande ska vice ordförande eller annan styrelseledamot leda.

Mom. 2
Ordförande ska öppna årsmötet och leda dess förhandlingar tills mötesordförande blivit utsedd. Ordföranden övervakar att föreningens stadgar och fattade beslut efterföljs.

Mom. 3
Ordförande ska representera föreningen utåt i alla angelägenheter, som berör föreningens verksamhetsområden om inget annat beslutats.

§ 11 STYRELSEMÖTE

Mom. 1
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse till styrelsemöte utsändes två veckor före sammanträdet.

Mom. 2
Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande.

Mom. 3
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 12 HEDERSUTNÄMNING

Mom. 1
Styrelsen kan utse hedersmedlem, hedersledamot och årets döv.

Mom. 2
Bestämmelse för hedersutnämning ska finnas.

§ 13 REVISION

Mom. 1
Vid årsmötet väljs två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år i taget.

Mom. 2
Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och övriga handlingar enligt god revisionssed för det verksamhetsår de är valda.

§ 14 STADGEÄNDRINGAR
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Beslutet måste stödjas av 2/3 av närvarande medlemmarna.

§ 15 UPPLÖSNING

Mom. 1
Beslut om föreningens upplösning ska beslutas vid två på varandra följande årsmöten.
Beslutet måste godkännas med minst 3/4 majoritet av de närvarande medlemmarna.

Mom. 2
Upplöses föreningen, ska dess tillgångar sedan skulderna betalats, överlämnas till
”Svenskes” testaments- och donationsstiftelse, som förvaltar tills en ny förening för teckenspråkiga döva/hörselskadade bildats inom Malmö stad.

Övriga handlingar arkiveras hos Sveriges Dövas Riksförbund.