Vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för:

Malmö Dövas Förening "Svenske" på kommunnivå, föreningens sektioner / arbetsgrupper, samt stiftelsen med anknytning till Svenske.

Vi i Svenske och anknutna verksamheter värnar om den personliga integriteten för varje medlem, givare, prenumerant, kund, bidragssökande och andra personer som har/har haft kontakt med oss.
Vi eftersträvar därför en hög nivå av skydd för de personuppgifter som anförtros oss.

Vår integritetspolicy beskriver hur vi fortlöpande säkerställer att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning.
Våra rutiner innebär att du kan känna dig trygg med att din integritet respekteras, samtidigt som du får god service och relevant information från oss.

Policyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna samlas in och behandlas, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dessa rättigheter.

a) Vem har ansvar för dina personuppgifter?
Malmö Dövas Förening "Svenske" är en förening med två nivåer: förening och sektioner / arbetsgrupper. Föreningen är en egen juridisk person. Svenske administrerar också en stiftelse som är sin egen juridisk person. Svenske är även ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund.

 • Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), är personuppgiftsansvarig för SDR:s behandling av personuppgifter på förbundsnivå.
 • Malmö Dövas Förening "Svenske", är ansvarig för de personuppgifter som förekommer i medlemsregister och anmälan av aktiviteter.
 • Föreningen och sektioner / arbetsgrupper har ett gemensamt ansvar för behandling av de personuppgifter som finns i Svenskes medlemsregister gällande för dess sektion.
  Det innebär att de var och en för sig har eget ansvar för de medlemsuppgifter de behandlar.
  Det yttersta ansvaret för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt ligger på föreningens styrelse respektive sektionsledningen för varje sektion.
 • Stiftelsen teckenspråkiga dövas bästa i Malmö, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.

b) Vilka personuppgifter samlar vi in?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person.

Svenske samlar in olika typer av personuppgifter som är relevanta för ändamålet.
Det handlar framför allt om namn, personnummer och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, postadress och e-postadress.
I en del sammanhang samlar vi även in personuppgifter som handlar om typ av hörselskada, kön, särskilda önskemål eller tillgänglighetsbehov, information för att genomföra ekonomisk transaktion, fotografier med mera.

c) Hur samlar vi in personuppgifter?
Det vanligaste är att vi samlar in personuppgifter från dig personligen, till exempel när du blir medlem, ger en gåva till oss, beställer/köper något av oss, ställer en fråga till Svenskes kontor, anmäler dig till eller medverkar på aktiviteter/arrangemang, kontaktar Svenske via sociala medier,  e-post eller brev, prenumererar på vår medlemstidning Svenskes medlemsblad, söker bidrag hos vår stiftelse, när du söker arbete eller får en anställning hos oss, samt med anledning av att du har ett förtroendeuppdrag inom Svenske och inom sektionerna / arbetsgrupperna eller i våra verksamheter.

Vi samlar även in personuppgifter när du besöker våra webbplatser, genom att köpa personuppgifter, genom att inhämta personuppgifter från samarbetsorganisationer, till exempel Spelis, med mera.

d) Varför hanterar vi personuppgifter?
Vi registrerar personuppgifter i huvudsak för att kunna administrera medlemskap, förtroendeuppdrag och anställningar, fullgöra beställningar av varor, material och tjänster, samla in medel till Svenske, genomföra olika aktiviteter eller arrangemang, besvara frågor och skicka information, administrera prenumerationer av Svenskes medlemsblad och nyhetsbrev, ge medlemmar rådgivning, samla statistik, genomföra undersökningar, utvärdera och utveckla vår verksamhet, producera texter, fotografier, videos och annat material för våra webbplatser, trycksaker och sociala medier, dokumentera våra aktiviteter/arrangemang, ha utbyte med samarbetspartners, behandla ansökningar om bidrag ur stiftelsen med anknytning till Svenske samt underlätta dina besök på våra webbplatser (cookies).

Vi registrerar även uppgifter för historiska ändamål.

Personuppgifter kan även samlas in för andra ändamål, som i så fall anges vid insamlingstidpunkten.

e) Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifter hanteras av behöriga personer inom Malmö Dövas Förening "Svenske" och stiftelsen med anknytning till Svenske (se avsnitt a).

Personuppgifter om medlemmar i Svenske behandlas av behöriga personer på olika nivåer inom organisationen.
Sveriges Dövas Riksförbund har tillgång till registrerade medlemsuppgifter då de hanterar den centrala medlemsregisteringen.
Svenske har tillgång till registrerade medlemsuppgifter om medlemmar hos föreningen.
Sektioner / arbetsgrupper har tillgång till personuppgifter om närvarande i dess sektion / arbetsgrupp.

Vissa uppgifter om medlemskap kan delas med Spelis, Skånes Dövas Distriktsförbund (SDDF), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP).

Svenske lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, annat än till samarbetspartners som hanterar personuppgifter för Svenskes räkning samt, i vissa fall, i forsknings- och undersökningssyfte.
Sådana eventuella samarbetspartners, som tryckerier, undersökningsföretag eller liknande, måste skriva på ett personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar att de endast får behandla personuppgifter med sekretess, enligt våra instruktioner, under en begränsad tid och bara för ett visst syfte.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 • tillvarata Svenskes rättsliga intressen, eller
 • upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem.

f) Vilken rättslig grund har våra personuppgiftsbehandlingar?
När du lämnar personuppgifter till Svenske eller anknutna verksamheter ger du oss tillåtelse att registrera och lagra personuppgifterna på lite olika sätt beroende på i vilket syfte du har lämnat uppgifterna.

Vi i Svenske stödjer oss på följande rättsliga grunder när vi behandlar personuppgifter: avtalsförhållande, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke.
Vilken rättslig grund som är aktuell beror på ändamålet.

g) Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter
Svenskes behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Det innebär att Svenske sparar dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.
Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen, där räkenskaper måste sparas i minst sju år. Vi avser också spara uppgifter för historiska anteckningar så att vi kan uppfölja föreningens historia.

h) Dina rättigheter
Du har rätt att

 • få information om vilka personuppgifter vi har om dig,
 • få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande,
 • begränsa användningen av dina personuppgifter, samt
 • få dina personuppgifter raderade, med vissa undantag.

Du kan göra detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss.
Ett registerutdrag per kalenderår är kostnadsfritt.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta Svenske. Du kan också vända dig till Datainspektionen.

i) Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras publicerar Svenske den nya, reviderade, policyn på vår webbplats www.svenske.se, med information om när ändringarna träder i kraft.

Antagen av Svenske 2 november 2022, gäller tills vidare.