View Calendar
2018-02-21 11:00 - 14:00

Pensionärföreningen har sin vanliga träff

Tid: mellan 11.00 och 14.00.

Malmö Dövas Pensionärsförening
kallar sina medlemmar till årsmöte onsdagen den 21 februari kl. 11.00
på Dövas Hus, Almbacksgatan 4, Malmö.

De sedvanliga punkterna på dagordningen nns med - t.ex. godkännande av verksamhets- och ekonomisk redogörelse, styrelseval m.m. Verksamhetsberättelsen och andra handlingar tillhörande årsmötet kan hämtas på Dövas Hus senast 14 dagar före årsmötet.

MOTIONER!

• Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem.
• Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 januari 2018. Motion inkommen senare tas inte upp till behandling.