View Calendar
2019-02-20 11:00 - 14:00

Pensionärföreningen har sin vanliga träff

Tid: mellan 11.00 och 14.00.

Malmö Dövas Pensionärsförening
kallar sina medlemmar till årsmöte onsdagen den 20 februari kl 11.00
på Dövas Hus, Almbacksgatan 4, Malmö

De sedvanliga punkterna på dagordningen finns med – t ex godkännande av verksamhets- och ekonomisk berättelse, styrelseval m m.

Verksamhetsberättelsen och andra handlingar tillhörande årsmötet kan hämtas på Dövas Hus senast 14 dagar före årsmötet.

MOTIONER
• Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem.
• Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari 2019.

Motion inkommen senare tas inte upp till behandling.