View Calendar
2018-04-13 Hela dagen

Kallelse till demonstration fredagen den 13e april - Stockholm

Vi har fått nog av hur tolktjänsten fungerar idag. År e er år har olika regeringar utrett tolk- tjänsten, och upprepade gånger har de valt att lägga utredningarna på hyllan. E er dessa utredningar har inga större förändringar i systemet skett.

Vi vill ha en nationell tolktjänst och ett intag för alla former av tolkbeställningar. Varje med- borgares rätt till att beställa teckenspråkstolk, eller tolkning från svenskt teckenspråk till talad svenska dvs taltolkning, måste garanteras. Idag nns det en hörselnorm i Sverige som utesluter hörande som användare av tolktjänsten, vilket inte är acceptabelt.

Faktum är att under många år har dövrörelsen ly fram behovet av en nationell tolktjänst. Det är det vi kallar till demonstration för.

Vi vill ha en nationell tolktjänst NU!

Initiativtagare
Jose n Bark, Rebecca Jonsson, Johanna Björck, Hedvig Ledung, Isabel Engwall och Johanna Carlsson

Information om plats och tid kommer att skickas ut inom kort.